Säännöt

1 §SMTY_logo

Yhdistyksen nimi on Suomen Mustaterrierit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia venäjänmustaterrierirotua harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä. Edistää ja auttaa rodun jalostusta ja kasvatusta sekä tehdä mustaterrierirotua tunnetuksi sille kuuluvien arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, näyttelyitä, kursseja ja neuvotteluja.

3 §

Yhdistyksen toiminnassa käytetään molempia kotimaisia kieliä kuitenkin siten, että yhdistyksen julkaisut ja kiertokirjeet voidaan laatia yksinomaan suomenkielellä. Kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistys on suomen Palveluskoiraliitto r.y.:n ja Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:n jäsen.

4 §

Yhdistykseen pääsevät jäseniksi mustaterrieristä kiinnostuneet yksityiset henkilöt. Jotka johtokunta hyväksyy.

Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin muilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista maksuista.

Jäsenistä pitää olla vähintään 2/3 Suomen kansalaisia.

5 §

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksut on suoritettava toukokuun loppuun mennessä. Jäsen, joka ei ole määräaikana jäsenmaksuaan suorittanut, katsotaan johtokunnan päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä. Hänet voidaan uudelleen hyväksyä yhdistyksen jäseneksi suoritettuaan laiminlyödyn maksun.

6 §

Yhdistyksestä voidaan erottaa:

a) se, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta määräaikana,
b) se, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.

7 §

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin.

8 §

Jäsenen erottamiskysymys käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja erottamispäätöksen vahvistamiseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Erottamisesta äänestetään aina suljetuin lipuin.

9 §

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta. Johtokunnan muodostaa vuodeksi kerrallaan vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kuudesta (6) kahdeksaan (8) muuta jäsentä. Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muista jäsenistä on puolet tai lähinnä puolet erovuorossa jokaisessa vuosikokouksessa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitajaksi voi johtokunta kutsua jonkun jäsenistään tai johtokuntaan kuulumattoman yhdistyksen jäsenen, jolla on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

10 §

Johtokunta on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosi- ja syyskokous. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen johtokunnan kutsusta tai kun 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

12 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaalit
2) kokouksen laillisuuden toteaminen
3) johtokunnan toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuotena
4) toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
5) johtokunnan puheenjohtajan sekä muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
6) johtokunnan mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
7) kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiehensä vaali
8) muut kokouskutsussa mainitut asiat
9) muut kokouksessa mahdollisesti esille tulevat asiat.

13 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimikaudelle
2) jäsenmaksun määrääminen tulevalle toimikaudelle
3) johtokunnan päätettäväksi esittämät asiat
4) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 §

Yhdistyksen toimi- ja tilivuotena on kalenterivuosi.

15 §

Kutsu vuosi- ja syyskokouksiin on johtokunnan toimesta julkaistava Palveluskoirat-lehdessä tai postitse kullekin jäsenelle viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin toimitetaan postitse kullekin jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta.

16 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuoden viimeisenä päivänä ja on se sekä varainhoitokertomus tammikuun loppuun mennessä jätettävä toiminnantarkastajille, joiden on toimitettava tilintarkastuskertomus johtokunnalle kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

17 §

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen johtokunnalle vähintään kuukautta ennen sitä yhdistyksen varsinaista kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Johtokunnan on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotuksella tulee olla Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:n hyväksyminen. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulisi kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

18 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistö; annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, lankeaa sen varat jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaan kennelasiaa edistävälle oikeuskelpoiselle yhdistykselle.

19 §

Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

%d bloggers like this: